ENGLISH

Hệ chính quy

Khoa Toán đào tạo hai ngành đại học phạm Toán học Toán học.

  • Ngành phạm Toán học:

    Mục đích của ngành học đào tạo sinh viên trở thành những giáo viên giảng dạy toán họctrường phổ thông. Sinh viên được trang bị những kiến thức bản về toán học phương pháp giảng dạy môn Toántrường Trung học Phổ thông. Chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, sinh viên cần tích lũy đủ 140 tín chỉ theo chương trình khung của ngành được nhà trường ban hành. Sau khi tốt nghiệp người học được cấp bằng Cử nhân phạm Toán học thể giảng dạy Toáncác trường Trung học Phổ thông; một số sinh viên giỏi thể được tuyển vào các trường Trung học Chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, các Viện nghiên cứu Toán trên toàn quốc

  • Ngành Toán học:

    Mục đích của ngành học đào tạo sinh viên trở thành những người nghiên cứu toán học khả năng áp dụng toán học vào giải quyết các vấn đề thực tế. Sinh viên được trang bị những kiến thức bản chuyên sâu về toán học. Chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, sinh viên cần tích lũy đủ 135 tín chỉ theo chương trình khung của ngành được nhà trường ban hành. Sau khi tốt nghiệp người học được cấp bằng Cử nhân Toán học thể giảng dạy Toáncác trường Trung học Chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, hoặc làm việc tại các Viện nghiên cứu Toán các sở sản xuất kinh doanh sử dụng kiến thức toán học.