ENGLISH

Đào tạo

Năm học 2016-2017, Khoa Toán tuyển sinh 3 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ: Đại số và Lý thuyết số, Toán Giải tích và Phương pháp toán sơ cấp. Kì thi tuyển sinh diễn ra tại Trường Đại học Quy nhơn trong 2 ngày (từ ngày 10/9 đến 11/9/2016). Kết quả có *85* học viên trúng tuyển [1] vào 3 chuyên ngành trên. [1] http://ktoan.qnu.edu.vn/sites/default/files/Danh%20s%C3%A1ch%20th%C3%AD%20sinh%20tr%C3%BAng%20tuy%E1%BB%83n%20cao%20h%E1%BB%8Dc%20n%C4%83m%202016.pdf