ENGLISH

Danh sách các nghiên cứu sinh

STT

Họ và tên

Chuyên ngành

Người hướng dẫn

Năm bắt đầu

13

Lưu Thị Hiệp  (Cập nhật CV)

Giải tích

PGS.TS. Phan Thanh Nam

2015

12

Dương Quốc Huy  (Cập nhật CV)

Giải tích

TS. Lương Đăng Kỳ, PGS.TS. Thái Thuần Quang

2015

11

Nguyễn Ngọc Huề (Cập nhật CV)

Giải tích

PGS.TS. Đinh Thanh Đức, TS. Quang Thuận

2015

10

Đào Ngọc Hân (Cập nhật CV)

Giải tích

PGS.TSKH. Huỳnh Văn NgãiTS. Nguyễn Hữu Trọn

2015

9

Thị Bích Khuê (Cập nhật CV)

Giải tích

PGS.TS. Đinh Thanh Đức, TS. Đinh Trung Hòa

2014

8

Liên Vương Lâm (Cập nhật CV)

Giải tích

PGS.TS. Thái Thuần Quang

2014

7

Dương Thanh Vỹ (Cập nhật CV)

Giải tích

PGS.TS. Thái Thuần Quang

2014

6

 Thị Hòa Bình (Cập nhật CV)

Đại số   thuyết số

TS.  Công Trình, TS. Đinh Trung Hòa

2014

5

Đặng  Phúc  (Cập nhật CV)

Đại số   thuyết số

PGS.TS. Nguyễn Sum

2014

4

Trần Đình Phụng (Cập nhật CV)

Giải tích

PGS.TS. Đinh Thanh Đức, GS. Kim Tuấn

2013

3

Phạm Thị Kim Minh   (Cập nhật CV)

Đại số   thuyết số

PGS.TS. Nguyễn Sum, TS. Nguyễn Thái Hòa

2013

2

Nguyễn Khắc Tín (Cập nhật CV)

Đại số   thuyết số

PGS.TS. Nguyễn Sum

2013

1

Nguyễn Văn Đại  (Cập nhật CV)

Giải tích

PGS.TS. Thái Thuần Quang

2013