ENGLISH

Hội nghị Toán quốc tế NewTOVAA

Hội nghị quốc tế về Toán học:
New trends in Optimization and Variational Analysis for Applications

(Các hướng mới trong Tối ưu, Giải tích biến phân ứng dụng)