ENGLISH

Các đề tài đã hoàn thành (1994 - nay)

STT Tên đề tài Thời gian thực hiện Chủ nhiệm đề tài Nguồn kinh phí
13

Hệ bất đẳng thức đường cong:

Những tính chất tôpô, giải tích ứng dụng trong Tối ưu

2014 - 2016

PGS. TSKH. Huỳnh

Văn Ngãi

NAFOSTED
12

Hệ bất đẳng thức đường cong:

Những tính chất tôpô, giải tích ứng dụng trong Tối ưu

2011 - 2013

PGS. TSKH. Huỳnh

Văn Ngãi

NAFOSTED
11

Một số hướng chọn lọc trong giải tích toán học ứng dụng

2012 - 2014

PGS. TS. Đinh

Thanh Đức

NAFOSTED

 

10

Tính ổn định của một số hệ phương trình vi phân chậm ứng dụng

2010-2012

PGS. TS. Phan

Thanh Nam

Bộ

 

9

Một số vấn đề định tính của một số lớp phương trình sai phân

2009 - 2011

TS. Đinh Công

Hướng

Bộ

 

8

Một số hướng chọn lọc trong Giải tích toán học ứng dụng

2009 - 2011 PGS. TS. Đinh Thanh Đức NAFOSTED
7

 

Dáng điệu tiệm cận của nghiệm một số lớp phương trình sai phân

2007 - 2009

TS. Đinh Công

Hướng

Bộ

 

6

 

Về các bất đẳng thức chập trong không gian p- khả tích trọng ứng

dụng

 

2007 - 2009 PGS. TS. Đinh Thanh Đức

Bộ

 

5

Biểu diến Dirichlet các hàm chỉnh hình loại đều trong hạn chiều

một số ứng dụng

2002 - 2004

PGS. TS.Thái Thuần

Quang

Bộ

 

4

Một số vấn đề nghiên cứu về bài toán ngược của biến đổi Laplace

thuật toán tìm hoành độ hội tụ ứng dụng của

2002 - 2004 PGS. TS. Đinh Thanh Đức

 

Bộ

 

3 Dưới vi phân Fréchet và Ứng dụng 2002 - 2004

PGS. TSKH. Huỳnh Văn

Ngãi

Bộ

 

2

Tác động của toán tử Steenrod trên các bất biến modula

1997 - 1999

PGS. TS. Nguyễn Sum

 

Bộ

 

1

Một số ứng dụng của lý thuyết bất biến modula trong lý thuyết đồng

luân

1994 - 1996

PGS. TS. Nguyễn Sum

 

Bộ